Uiteraard mogen alle eigenaars op een algemene vergadering aanwezig zijn. Soms heeft men problemen met eigendommen die toebehoren aan meerdere eigenaars of waarbij de ouders het vruchtgebruik bezitten (zij mogen gratis wonen en betalen de onroerende voorheffing en de normale kosten) en de kinderen  eigenaar zijn van de naakte eigendom (soms blote eigendom genoemd)

Hier geeft art.3.87 een antwoord op : de gezamenlijke eigenaars moeten een lasthebber aanwijzen  zo niet wordt het stemrecht opgeschort. In de praktijk wordt dit stemrecht niet op elke algemene vergadering nagezien omdat niet steeds wordt meegedeeld wanneer een schenking van het vruchtgebruik heeft plaatsgevonden. Wanneer na een overlijden de eigendom toebehoort aan meerdere erfgenamen moeten deze dus een lasthebber aanwijzen en dit mededelen aan de syndicus om geldig te kunnen deelnemen aan een algemene vergadering.

Een ander punt van discussie is wie aanwezig mag zijn als vertegenwoordiger van de eigenaar : hier is de wet zeer duidelijk men mag aan iedereen behalve de syndicus volmacht verlenen om zich te laten vertegenwoordigen op een algemene vergadering . ( dus ook bijvoorbeeld aan de conciërge , een vriend die geen enkele band heeft met het gebouw enz.)

Sommige eigenaars willen zich laten bijstaan door een advocaat of een deskundige .Hier zijn ook duidelijke regels opgenomen in art. 3.87 : men mag zich laten bijstaan door een persoon bijvoorbeeld een advocaat. Wel moet men de syndicus 4 werkdagen vooraf in kennis stellen dat men zich zal laten bijstaan door iemand. De advocaat of deskundige die bijstand verleent mag echter de bespreking niet sturen , wel antwoorden en adviseren. Er is wel een mogelijkheid om zich in het begin van de algemene vergadering te laten bijstaan door bijvoorbeeld een advocaat en  later , wanneer de advocaat de vergadering verlaten heeft , zich door een deskundige te laten bijstaan. Uiteraard dient de eigenaar die hier gebruik van wenst te maken de syndicus verwittigen dat hij zich door twee personen zal laten bijstaan op de algemene vergadering maar dat zij op een ander tijdstip zullen aanwezig zijn.

Indien men de wet echter  zeer strikt zou toepassen zou elke algemene vergadering kunnen leiden tot onenigheid  : een appartement dat toebehoort aan een echtpaar : ook hier zou men soms in feite een lasthebber moeten aanduiden . In de praktijk gebeurt dit praktisch nooit.

De aanwezigheid van een deskundige uitgenodigd door de syndicus  werd niet in de wet besproken en is dus niet gebonden aan dwingende regels.