Technisch beheer

Technisch beheer Antwerpen

De syndicus probeert op een zo eenvoudig mogelijk manier alle technische facetten van het beheer uit te leggen aan de mede-eigenaars. Hij is geen ingenieur maar dient wel over een zeer goede praktische kennis te beschikken voor wat betreft alle elementen van een gemeenschappelijke gebouw waaronder volgende zaken kunnen vallen: parlofonie, terrassen, stookinstallatie, dakwerken, schilderwerken enz. Hij kan zich technisch laten bijstaan in moeilijke dossiers. Gezien hij echter in het overgrote gedeelte van de gevallen de offertes aanvraagt, dient hij over voldoende technische kennis te beschikken om een vergelijking te kunnen opstellen tussen de opgevraagde prijzen. Ook het opstellen voor kleine werken van de prijsaanvraag zelf vergt een degelijke technische kennis. Ons kantoor heeft een aantal medewerkers in dienst die verschillende verenigingen hebben begeleid in verband met grote renovatiewerken en dit gedurende meer dan tien jaar.

Technisch beheer door Algemeen Beheer 2.0 - Stookruimte appartement

Middelen

Deze kunnen ondergebracht worden in volgende groepen:

 • personeel in dienst van de residentie
 • onderhoudscontracten
 • aannemingen
 • verbruiksproducten
 • studiebureau’s
 • controleorganismen e.a. die, voor zover als nodig, hierna verder worden gespeci
ficeerd in hun toepassingsmodaliteiten, onder de overeenstemmende nummering

De Syndicus treedt, namens de gemeenschap van eigenaars, op als werkgever. Hij benoemt dan ook de conciërge, eventueel poetspersoneel en/of onderhoudspersoneel, houdt toezicht en stelt hun salaris, evenals de eventuele voordelen in natura, vast.

 • De Syndicus zal rekening houden met de wet op de arbeidsbescherming en toezien op de toepassing van de sociale wetgeving.
 • De taken van het personeel worden nader omschreven in een door de Syndicus speciaal opgesteld reglement dat door de Algemene Vergadering goedgekeurd wordt en eventueel gewijzigd.

Inzake het afsluiten van contracten, namens en voor rekening van de gemeenschap, wordt verwezen naar de volmachten die terzake aan de Syndicus worden verleend in de overeenkomst tussen hemzelf en de gemeenschap.

De Syndicus zal, tenzij daar uitdrukkelijk moet worden van afgeweken wegens de aard van de werken (zie hierna), slechts aannemingen toevertrouwen mits een forfaitaire prijs.
Werken in regie gelden enkel voor depannage of defectherstellingen. Dit zijn werken tot het terug in staat van werking stellen, op zijn minst voorlopig. Een depannage kan gebeuren met een voorlopig resultaat en aan uitvoeringsmodaliteiten buiten de ‘regels van het vak’. Kostprijs en kwaliteit zijn GEEN determinante factoren en in principe wordt de depannage GEVOLGD door de herstelling (= definitieve correctieve interventie na een panne).

Voor de opdrachtgeving van de werken, of de controle op de uitvoering of werking, kan de Syndicus steeds de hulp van experten inroepen, dit namens en voor rekening van de mede-eigenaars, op voorwaarde dat ze tijdig worden geïnformeerd en hun akkoord hierover gegeven hebben.

  Taakverdeling

  De syndicus, de Raad van Mede-eigendom, de mede-eigenaars, en in het bijzonder de Algemene Vergadering en de bewoners van de residentie, hebben elk hun taak die zij ten volle moeten opnemen om het technisch beheer succesvol te laten verlopen.

  • De Raad van Mede-eigendom dient besluitvaardig meewerken in zaken waar de bevoegdheden van de syndicus begrensd zijn
  • De Algemene Vergadering moet haar Raad van Mede-eigendom en syndicus, afhankelijk van de omstandigheden en specifieke problemen, voldoende volmachten en middelen geven om de opdrachten aan te kunnen
  • De bewoners moeten bij allerlei werkzaamheden hun medewerking verlenen, al is het maar door de toegang te verschaffen tot hun private ruimten, en ook door het dagelijks toezicht op de installaties waaromtrent alle anomalieën moeten gemeld worden aan de beheersinstanties
  • Het is duidelijk dat de syndicus binnen dit proces de centrale rol moet spelen. Hij heeft terzake een aantal permanente opdrachten:
   • De bevoorrading, het onderhoud van de gemeenschappelijke delen, diens huisvuil, de opdrachtgeving aan leveranciers en onderhoudsfirma’s gebeurt langs hem.
   • Alle informatie via de rapportering van leveranciers en aannemers, langs mededelingen van mede-eigenaars en bewoners, en langs zijn eigen periodieke controles, groepeert hij.
   • Door die informatie moet de syndicus in staat van ten aanzien van de Raad van Mede-eigendom en de Algemene Vergadering initiatieven te nemen, voorstellen uit te werken en tijdig maatregelen te nemen om het in stand en bedrijfsklaar houden van het gebouw, in optimale omstandigheden waar te maken.
  • De syndicus is echter, in alle gevallen en in om het even welke omstandigheid, slechts bevoegd leveringen en werken te bestellen, zonder voorafgaandelijke toelating van ofwel de Raad van Mede-eigendom ofwel de Algemene Vergadering, indien deze en dringend en noodzakelijk zijn.

   Doelstellingen

   Als doelstellingen van het technisch beheer gelden:

   • het in standhouden van de gemeenschappelijk patrimonium
   • het op elk ogenblik ‘bedrijfsklaar’ houden van de technische installaties
   • het herstellen van occasionele defecten
   • het uitbaten van de technische installaties (hoofdzakelijk voor gemeenschappelijk gebruik)
   • in de tijd: het verbeteren van het gebouw en/of zijn installaties
   • en uiteindelijk na verloop van tijd het renoveren, aanpassen nieuwe technieken en het terug in goede staat van werking en gebruik brengen, opdat zowel de investerings- als huurwaarde wordt behouden.

    Vraag uw offerte aan

    Contacteer ons vrijblijvend voor een prijsaanvraag of voor meer informatie.

    Algemeen Beheer 2.0 BV
    Italiëlei, 221 , 2000, Antwerpen
    BTW: BE0682.656.603
    E-Mail: info@algemeenbeheer.be
    Tel: 03 254 29 31
    Vastgoedmakelaar -syndicus en vastgoedmakelaar-rentmeester: BIV: 202172
    BA en borgstelling via NV AXA Belgium (polisnr. 730.390.160)

    Toezichthoudende autoriteit:
    Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV)
    Ondernemingsnummer: 0267.300.821
    Luxemburgstraat 16B, 1000 Brussel (België)
    Telefoon: +32 2 505 38 50
    Fax: +32 2 503 42 23
    E-mail: info@biv.be